ĂN SỮA HOẶC PHÔ MAI NGUYÊN KEM CÓ THỂ LÀM GIẢM NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM